Het onderstaande privacy en cookie beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met C3 ict, Sluisstraat 6, 5712 BG Someren.

Cremers Computer Company respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail), stemt u in met dit Privacy Beleid. Cremers Computer Company is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Cremers Computer Company zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Cremers Computer Company
( K.v.k. 14042363, tevens handelend onder de naam BR-Racing, CS Groep & FuzzD Multimedia & Web Developement )
Sluisstraat 6
5712 BG Someren-eind
[email protected]

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 1. Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, een offerte aanvraagt of een order plaatst voor producten of diensten, meedoet aan een enquête, dan wel als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een mailinglijst. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, beroep, klantnummer, credit card en andere bankgegevens, en andere informatie ter uitvoering van onze dienstverlening en onze overige activiteiten.
 2. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
   1. het (laten) verwerken van uw order en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening;
   2. Het verzorgen van de (financiële) administratie;
   3. afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;
   4. informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings)
 3. verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes of registraties van calls)
 4. verbetering en beveiliging van onze website
 5. registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken.
 • Via deze website kunnen wij gebruik maken van cookies ter individualisering van bezoekerservaringen. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.
 • Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Cremers Computer Company is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
 • Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Cremers Computer Company bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Cremers Computer Company van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail: [email protected]