• Toepasselijkheid
 1. Deze Voorwaarden Websites aanbieding (“Voorwaarden”) vormen een aanvulling op de “Algemene Voorwaarden van Cremers Computer Company” (“Algemene Voorwaarden”) en zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen CREMERS COMPUTERS en de Contractant met betrekking tot de Website aanbieding.
 2. Cremers Computer Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 3. Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart Contractant dat hij kennis heeft genomen van de Voorwaarden en instemt met de inhoud daarvan.

 

 • Prijzen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
 2. Aanbiedingen zijn slecht geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding.

 

 • Dienstverlening
  Gedurende de duur van de Overeenkomst zal CREMERS COMPUTERS haar uiterste best doen om de Website dienst in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden Website aanbieding te leveren. Indien overeengekomen bestaat de dienstverlening uit:

 1. Het registreren en/of transporteren van een Domeinnaam.
  - registreren van nieuwe Domeinnaam indien de Contractant deze nog niet heeft
 2. Indien Contractant wel een domeinnaam heeft geregistreerd:
  - het transporteren van de URL van bestaande provider; of
  - het op naam van CREMERS COMPUTERS zetten van de al geregistreerde domeinnaam.
 3. Het hosten van de Website op een CREMERS COMPUTERS server.
 4. Het aanmaken van een e-mailadres (webmail) behorende bij de Domeinnaam.
  - Indien u een e-mailprogramma gebruikt, is CREMERS COMPUTERS niet verantwoordelijk voor de koppeling tussen de webmail en het e-mailprogramma. CREMERS COMPUTERS verstrekt instructies via e-mail hoe deze koppeling gemaakt kan worden.
 5. Het ontwerpen en opleveren van de Website inclusief het Content Management Systeem (CMS) waarmee Contractant zelf aanpassingen kan doen aan de Content.
 6. Het leveren van service en support op de content (tekst en foto’s) en techniek van de Website
 7. Het ter beschikking stellen van een systeem waarmee Contractant het bezoek van zijn Website kan analyseren.
 8. Zoekmachine optimalisatie d.m.v. het aanmelden van de website bij meerdere zoekmachines.

 

 • Ontwikkeling van de website
 1. In het kader van de oplevering van de Website zal CREMERS COMPUTERS eenmalig telefonisch contact opnemen met Contractant en de benodigde CREMERS COMPUTERS Content en Contractant Content door te nemen. Aan de hand van de door Contractant verstrekte informatie, zal CREMERS COMPUTERS haart uiterste best doen om binnen de overeengekomen termijn een eerste concept van de Website op te leveren door aan Contractant een email te zenden met daarin een link naar de Website.
 2. De door CREMERS COMPUTERS op te leveren Website bestaat uit het aantal in de Overeenkomst overeengekomen pagina’s waarop algemene informatie, foto’s en eventuele andere content met betrekking tot de producten en dienstverlening van Contractant staan. De Website kan zowel CREMERS COMPUTERS Content als andere Content bevatten.
 3. Na de de ontvangst van de opleverings e-mail heeft Contractant 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan CREMERS COMPUTERS. Indien deze worden geaccepteerd zal CREMERS COMPUTERS de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website op de in artikel 4.1 genoemde wijze opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website in ieder geval als geaccepteerd en voor eventuele nieuwe aanpassingen kan Contractant bij CREMERS COMPUTERS terecht
 4. De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Contractant:
  - als Contractant niet binnen de termijnen van 5 werkdagen een verzoek tot aanpassing bij CREMERS COMPUTERS heeft ingediend.
  - als de Website conform artikel 4.3 na afloop van de aanpassingsronde door CREMERS COMPUTERS wordt opgeleverd.
  Na de acceptatie zal CREMERS COMPUTERS de Website live zetten en koppelen aan de Domeinnaam. Indien de Domeinnaam (nog) niet beschikbaar is, zal CREMERS COMPUTERS de Website tijdelijk op een subdomein van Cremers Computers publiceren.
 5. Indien overeengekomen zal CREMERS COMPUTERS aan de Website een e-mailaccount koppelen. Indien Contractant al beschikt over een bestaand e-mailadres, dan kan dat e-mailadres geplaatst worden op de Website. Op verzoek van Contractant kan CREMERS COMPUTERS een nieuw e-mailadres opzetten en Contractant via de mail uitleggen hoe dat e-mailadres geïmplementeerd kan worden op zijn computer. Na afloop van de Overeenkomst zal CREMERS COMPUTERS het e-mailadres verwijderen.
 6. Drie maanden na de oplevering van de Website zal CREMERS COMPUTERS telefonisch contact opnemen met Contractant om de Website te optimaliseren en eventueel aan te passen. CREMERS COMPUTERS zal daarbij laten weten welke kosten hieraan verbonden zijn.

 

 • Betaling
 1. Betaling van het verschuldigd bedrag dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso.
 2. Contractant is aan Cremers Computers de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan Cremers Computers verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
 3. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
 4. Cremers Computers is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.
 5. Cremers Computers is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.
 6. Cremers Computers brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Cremers Computers leidend.
 7. Betaling dient te geschieden op de door Cremers Computers aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 8. Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 9. Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand al gehele maand gerekend.
 10. Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).
 11. Cremers Computers is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van Cremers Computers, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Cremers Computers. Cremers Computers is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

 

 • Hosting
 1. Gedurende de duur van de Overeenkomst zal CREMERS COMPUTERS aan Contractant een hostingdienst met betrekking tot de Website leveren. In het kader van de hostingdienst zal CREMERS COMPUTERS schijfruimte op een door CREMERS COMPUTERS te bepalen Server ter beschikking stellen voor het plaatsen van de Website, het verhelpen van storingen en het verzorgen van de bereikbaarheid van de Website.
 2. CREMERS COMPUTERS verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de Website te voorkomen.

 

 • Gebruik Website
 1. Contractant zal door het gebruik van de Website geen rechten van derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen derden die eveneens van de Websitediensten gebruik maken) schenden, zich ten opzichte van die derden niet onwelvoegelijk of onrechtmatig gedragen en aan derden geen schade toebrengen. In het bijzonder zal Contractant:
  - geen spam of grote hoeveelheden e-mails per keer, via de Website versturen;
  - zich geen toegang verschaffen tot computers, computersystemen of Websites waarvoor hij niet is geautoriseerd;
  - niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de apparatuur, programmatuur of gegevens van derden.
  - niet zodanig gebruikmaken van de Website dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van CREMERS COMPUTERS en haar leveranciers of derden wordt verhinderd, dat daardoor klanten van CREMERS COMPUTERS of van de leveranciers van CREMERS COMPUTERS in het gebruik van hun Website worden gehinderd of dat daardoor het internetverkeer hinder ondervindt.
 2. Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is CREMERS COMPUTERS gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, waaronder het verwijderen van de Website, indien Contractant in strijd met dit artikel handelt, Contractant vrijwaart CREMERS COMPUTERS voor aanspraken van derden die verband houden met het handelen van Contractant in strijd met dit artikel.

 

 • Eigendom en risico
 1. De eigendom van de website gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat dit krachtens enige overeenkomst aan Cremers Computer Company verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
 2. Voordat de koper eigenaar is van de website, mag hij de website niet verhuren, in gebruik geven, belasten, verder bezwaren. De koper is slechts gerechtigd de website, waarvan Cremers Computer Company eigenaar is, aan derden te verkopen voorzover dit in het kader van de koper's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De koper zal zijn afnemers eigendomsrechten van leverancier op de hoogte stellen.
 3. Het risico gaat over op het moment van aflevering van de website.

 

 • Domeinnaam
 1. Indien overeengekomen zal CREMERS COMPUTERS de Domeinnaam aanvragen en registreren bij de Registry van de Domeinnaam.
  Contractant is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Domeinnaam de algemene voorwaarden en andere regels van de Registry van toepassing zijn. Op verzoek van Contractant zal CREMERS COMPUTERS deze algemene voorwaarden en regels aan Contractant doen toekomen.
 2. Contractant is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst.
  De Registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam. CREMERS COMPUTERS zal haar uiterste best doen om de Domeinnaam voor Contractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven op het succesvol registreren van de Domeinnaam door CREMERS COMPUTERS bij de Registry.
 3. Indien Contractant (of een derde in opdracht van Contractant) voorafgaand aan de Overeenkomst al een Domeinnaam heeft geregistreerd, welke Contractant in het kader van de Overeenkomst wenst te gebruiken, dient Contractant er voor zorg te dragen dat deze wordt overgedragen aan CREMERS COMPUTERS. Zodra de Domeinnaam is overgedragen aan CREMERS COMPUTERS, zal CREMERS COMPUTERS er voor
  zorgdragen dat deze Domeinnaam aan de Website gekoppeld kan worden. In het kader van de overdracht zal Contractant steeds alle hiervoor benodigde informatie verschaffen en medewerking verlenen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het opvragen van de EPP token bij de huidige provider en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht van de Domeinnaam.
 4. Contractant is ermee bekend en akkoord dat CREMERS COMPUTERS de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Als gevolg hiervan heeft Contractant geen zeggenschap over de registratie van de Domeinnaam.
 5. Contractant staat er voor in dat zijn gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien Contractant vermoedt dat de Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden zal hij CREMERS COMPUTERS daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. CREMERS COMPUTERS is te allen tijde gerechtigd de Domeinnaam te veranderen, bijvoorbeeld indien zij zelf het vermoeden heeft dat het gebruik daarvan door Contractant inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins onrechtmatig is jegens derden. Daar waar mogelijk zal CREMERS COMPUTERS Contractant voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van de verandering. De verandering van de Domeinnaam leidt niet tot een verplichting van CREMERS COMPUTERS tot betaling van een vergoeding aan Contractant voor de door hem gemaakte kosten of geleden schade. Als een derde CREMERS COMPUTERS aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal CREMERS COMPUTERS deze derde doorverwijzen naar Contractant. Contractant vrijwaart CREMERS COMPUTERS voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.
 6. Contractant is gerechtigd om na afloop van de Overeenkomst de voor hem geregistreerde Domeinnaam kosteloos over te nemen. Op verzoek zal CREMERS COMPUTERS een transfercode aanmaken en per e-mail aan Contractant verzenden. De transfercode blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Contractant binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercode, wordt de Domeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperiode van 40 dagen) beschikbaar gesteld voor registratie door derden. Indien Contractant de Domeinnaam overneemt, verhuist het emailadres automatisch mee (proces van circa 5 dagen)

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissenmentsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtgever.

 

 • Support
 1. Na oplevering van de Website levert CREMERS COMPUTERS support op basis van fair use policy op het gebied van het gebruik van de Website. De support kan bestaan uit:
  - uploaden van Content;
  - verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing van de Content;
  - adviseren op het gebied van zoektermen;
  - aanpassen en aanvullen van de Website;
  - het toelichten van de maandelijkse rapportage die Contractant ontvangt;
  - aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tot de Website;
  - adviseren over andere bestaande producten die CREMERS COMPUTERS aanbiedt.Aanpassingen die door Cremers Computer uitgevoerd worden in opdracht van de Contractant zullen los van het maand bedrag gefactureerd worden. Wij hanteren voor website werkzaamheden een tarief van € 45,- per uur exclusief 21% BTW.

 

 • Duur overeenkomst
 1. Voor de Website aanbieding gaat Contractant een Overeenkomst met een minimale looptijd van 3 jaar aan. Daarna wordt de Overeenkomst automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment kan Contractant de Overeenkomst tegen het eind van iedere maand opzeggen.
 2. Eenmalige opstart kosten van € 250,-
 3. Tarief voor het 1ste jaar ( 12 maanden ) is € 39,- per maand
 4. Tarief voor het 2de jaar ( 12 maanden ) is € 29,- per maand
 5. Het tarief voor het 3de en de daarop volgende jaren is € 19,- per maand