Algemene voorwaarden 2024 | V20.2.3

 • Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Cremers Computer Company: Cremers Computer Company, kantoorhoudend te Urmond en Someren en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14042363, tevens handelend onder de naam FuzzD Multimedia & Web Developement, Bosen.
 3. Wederpartij: Het bedrijf, een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Cremers Computer Company een overeenkomst heeft gesloten of daarover in onderhandeling is.
 4. Partijen: Cremers Computer Company / FuzzD Multimedia & Web Developement/ Bosen en de Wederpartij.
 5. Aflevering: Het aan de Wederpartij in de feitelijke macht stellen van door haar ter behandeling aangeboden zaken, diensten, producten of ontwerpen.

 

 • Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, ontwerpen, diensten, offertes, facturen en e-mail berichten van Cremers Computer Company en op alle met Cremers Computer Company aangegane overeenkomsten.
 2. De internetsite van Cremers Computer Company richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 3. Cremers Computer Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 4. Door het gebruik van de internetsite van Cremers Computer Company en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals de staan vermeld op de internetsite.

 

 • Prijzen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
 2. Aanbiedingen zijn slecht geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding en zijn gelding zolang de voorraad strekt.

 

 • Aanbod en bestelling
 1. Alle offertes van Cremers Computer Company, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na datum briefhoofd, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Na deze termijn vervalt de gehele offerte.
 3. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleur op de internetsite zijn met grootst mogelijke zorg samengesteld. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

 

 • Betaling
 1. Bij bestelling via de internetsite kan alleen worden betaald door middel van vooruitbetaling. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om te betalen per factuur.
  Voorruitbetaling geschied door het orderbedrag, inclusief BTW, onder vermelding van het ordernummer over te maken naar rekening NLRABO0104962313 t.n.v. Cremers Computer Company te Someren. Na ontvangst van de betaling wordt de order in behandeling genomen.
  Bij betaling per factuur hanteert Cremers Computer Company een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de Koper na ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag.
 3. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Cremers Computer Company als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
 4. Voor orders vanaf de € 1.000,- geldt een 60% - 40% regeling:
  - 60% van factuurbedrag bij opdracht, betaling minimaal 7 dagen voor levering en/of aanvang werkzaamheden,
  - 40% van factuurbedrag bij levering/uitvoer werkzaamheden, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Voor orders vanaf de € 2.500,- geldt een 100% regeling:
  - 100% bij opdracht, betaling binnen 7 dagen netto na factuurdatum.
  Voor levering aan particulieren geldt een afwijkende betalingsconditie, namelijk:
  - 100% bij opdracht, betaling binnen 7 dagen netto na factuurdatum.
  Het niet tijdig voldoen van de eerste termijnfactuur, leidt tot vertraging in de levering of uitstel van de aanvang van de werkzaamheden.

 

 • Levering en leveringstijd
 1. Levering door Cremers Computer Company vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig dagen na bestelling, tenzij door Cremers Computer Company anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Cremers Computer Company. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Bij ontbinding worden reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk docht binnen 30 dagen na ontbinding gecrediteerd.
 2. Indien een product door de koper wordt besteld, dat tijdelijk niet op voorraad of niet meer leverbaar is, dan zal dit per e-mail of telefonische aangegeven worden.
 3. De plaats van levering is in de orderbevestiging vermeld. Cremers Computer Company is gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres.

 

 • Recht van retour
 1. Indien de consument niet tevreden is over het het product heeft hij het 'recht van retour' binnen 7 werkdagen na levering van het product. De consument kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij het aankoopbedrag terug word betaald. De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor rekening van de koper en restock-kosten worden in mindering gebracht op het oorspronkelijk aankoop bedrag. Het product moet onbeschadigd geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar zijn.
 2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die "speciaal", op bestelling zijn gemaakt/ontworpen of producten waarvan de verzegeling en verpakking beschadigd is c.q. verbroken zijn. Voor alle "speciale" bestellingen wordt duidelijk vooraf aangegeven dat deze niet retour of geannuleerd kunnen worden.
 3. Onder restocking- en administratieve kosten worden kosten bedoeld die voortvloeien uit het behandelen van een aanvraag, het controleren /voorraadklaar maken van producten, en de administratieve afhandeling daarvan.
  In principe hanteren wij 2 verschillende tarieven, te weten 30 procent van de verkoopwaarde van het betreffende product.
  Bij ongeopende producten wordt 30% berekend, bij geopende producten wordt een vast bedrag aan restock kosten berekende van € 45,-.
 4. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd (indien reeds is betaald). De kosten voor het terugzenden van een product en restocking- en administratieve kosten worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

 

 • Eigendom en risico
 1. De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat dit krachtens enige overeenkomst aan Cremers Computer Company verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
 2. Voordat de koper eigenaar is van de producten of ontwerpen, mag hij de producten niet verhuren, in gebruik geven, belasten, verder bezwaren. De koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Cremers Computer Company eigenaar is, aan derden te verkopen voorzover dit in het kader van de koper's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De koper zal zijn afnemers eigendomsrechten van leverancier op de hoogte stellen.
 3. Het risico gaat over op het moment van aflevering van de producten.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het is opdrachtgever toegestaan de software, waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet
  worden uitgeoefend (zgn. freeware), die zich op de website van Cremers Computer Company bevinden, te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom terzake van beschermde software en/of andere werken te
  respecteren en vrijwaart Cremers Computer Company van enige aansprakelijkheid hiervoor.
 3. Alle scripts en broncodes blijven ten alle tijden eigendom van Cremers Computer Company en mogen uitsluitend op de servers van Cremers Computer Company worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 • Garantie
 1. Cremers Computer Company garandeert dat producten gedurende twaalf maanden vanaf de leveringsdatum voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij van welke gebreken ook, tenzij anders in de orderbevestiging is overeengekomen. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont zal Cremers Computer Company het binnen redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen.
 2. Werkzaamheden die verricht worden die nodig zijn om een computersysteem te repareren bij/na vervanging van hardware vallen buiten de garantiebepalingen. Deze hardware die binnen garantie vervangen is wordt niet in rekening gebracht.
 3. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 4. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Cremers Computer Company toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting en blimseminslag.
 5. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het product verricht.
 6. In geval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Cremers Computer Company zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
 7. Software valt niet onder de garantiebepalingen. Indien hardware vervangen moet worden, dient klant zelf, of in overleg met Cremers Computer Company deze opnieuw te installeren
 8. Tijdens de aankoop van een computer kan deze voorzien zijn van een additionele garantie, deze is uitgesplitst in 3 verschillende garantie afhandelingen en respectievelijk het aantal jaren van de garantietermijn ( 1, 2 of 3 jaren ).
  a) Carry-In: De computer dient gebracht te worden en na reparatie afgehaald te worden.
  b) Pick-up & Return: De computer wordt opgehaald en na reparatie terug gebracht.
  c) On Site: Proberen computersysteem ter plekke te repareren, indien dit niet mogelijk is nemen wij deze mee voor reparatie en brengen deze weer terug.
 9. Cremers Computer Company is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding.

 

 • Reparatie buiten garantie
 1. Stuur het defecte apparaat goed verpakt en voorzien van een duidelijke klacht/defect omschrijving naar Cremers Computer Company onder vermelding van "reparatie buiten garantie".
 2. Na ontvangst wordt het defecte apparaat ingeboekt en beoordeelt.
 3. Er wordt vervolgens een prijs opgave (PO) gemaakt.
 4. Na akkoord op de prijs opgave (PO) zal het apparaat gerepareerd worden en zal deze goed verpakt retour gezonden worden.
 5. U gaat met de onderstaande voorwaarden akkoord op het moment dat uw defecte apparaat bij ons binnen komt.
  Indien er niet gereageerd wordt op een PO, dan neemt Cremers Computer Company het recht het defecte apparaat 6 weken na uitbrengen PO, deze milieu vriendelijk te vernietigen.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissenmentsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtgever.

 

 • Beveiliging en Privacy
 1. In het kader van de dienstverlening verwerkt Cremers Computer Company persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens worden gebruikt om: Uitvoering te geven aan de overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen; Klanten te informeren over producten en diensten van Cremers Computer Company; Marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van Cremers Computer Company te verbeteren; Aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties.
 2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Cremers Computer Company een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal Cremers Computer Company voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.
 3. Het volledige en actuele privacy statement van Cremers Computer Company kan online
  geraadpleegd worden op https://www.c3ict.nl/privacy
 4. Cremers Computer Company neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door klant op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.
 5. Klant erkent dat Cremers Computer Company als internetprovider een zelfstandige
  bewaarplicht heeft t.a.v. verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.
 6. Voor zover Cremers Computer Company middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Cremers Computer Company dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Addendum bij deze Algemene Voorwaarden bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Cremers Computer Company.

 

 • Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Cremers Computer Company voor directe schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel door onrechtmatig handelen van Cremers Computer Company, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Cremers Computer Company voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Geen aansprakelijkheid bestaat in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Cremers Computer Company niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Cremers Computer Company zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cremers Computer Company opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cremers Computer Company niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

 

 • Duur en einde overeenkomst
 1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen.
 2. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Cremers Computer Company de bevestiging van de opzegging ontvangt. Ontvangst wordt binnen acht dagen bevestigd.
 3. Indien Cremers Computer Company ervoor kiest een specifiek abonnement type of speciale dienst te beëindigen, kan Cremers Computer Company het abonnement met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd.
 4. Cremers Computer Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Cremers Computer Company of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 5. Een abonnement op een dienst van Cremers Computer Company kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een reeds betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de klant Cremers Computer Company hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.
 6. Cremers Computer Company is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Cremers Computer Company diensten te staken indien;
  a) de klant aan Cremers Computer Company valse en/of onjuiste hem betreffende persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  b) de klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  c) de klant in strijd handelt met artikel 5;
  d) de leverancier van derden producten de betreffende dienst en/of product niet langer kan leveren;
  e) ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;
  f) de klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
  g) de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
  h) de klant niet voldoet aan zijn betaalverplichtingen
 7. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal het gebruiksrecht op de diensten onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk door Cremers Computer Company buiten gebruik worden gesteld. De klant zal onmiddellijk ophouden van het systeem en van de diensten gebruik te maken.
 8. Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal Cremers Computer Company de door de klant verstrekte gegevens van websites, databases en mailsystemen na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding vernietigen, tenzij deze (persoons-)gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien Cremers Computer Company anderszins gerechtigd is over deze (persoons)gegevens te beschikken. Cremers Computer Company behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren als bewijsmateriaal voor eventuele toekomstige claims en procedures.

Urmond, januari 2024

Bijlage 1: Verwerkingsovereenkomst